Osoby Starsze

Zgłoszenie

16 lipca 2018

Od 3 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r. ośrodek realizuje projekt pt. „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” Projekt  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym, aby załatwić  pomoc w formie pobytu w Sekcji Opieki nad Osobami Starszymi osoba zainteresowana lub rodzina winna zgłosić taką potrzebę do tutejszego ośrodka osobiście lub telefonicznie w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie Rekrutacji do uczestnictwa w projekcie, tj.

  • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dostępu
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • zaświadczenia lekarskiego (zaświadczenie należy dostarczyć w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia wypełnienia formularza rekrutacyjnego, w przeciwnym razie dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane)

W przypadku osób zainteresowanych pobytem w ośrodku wsparcia niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu psychologicznego.

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie ośrodka.

Do kogo należy się zgłosić:

DDP: Oświęcim, ul. Czecha 8, tel. 33/841-17-81; 781 322 162

kierownik sekcji: Joanna Saternus

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie, w sytuacji posiadania wolnych miejsc, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania, przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala wymiar oraz wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku.

Następnie ośrodek pomocy społecznej bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu, bądź odmowie tej formy pomocy.