Osoby Starsze

Zgłoszenie

16 lipca 2018

Osoba zainteresowana (lub rodzina/opiekun prawny)  skorzystaniem z pobytu w ośrodku w ramach usług Działu Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych winna zgłosić taką potrzebę do tutejszego ośrodka osobiście lub telefonicznie w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie Działu, tj.

  • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • zaświadczenia lekarskiego (zaświadczenie należy dostarczyć w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia wypełnienia formularza rekrutacyjnego, w przeciwnym razie dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane) – w przypadku kwalifikacji lekarza do Sekcji dla Osób z Demencją dalsze postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Działu

 

Do kogo należy się zgłosić:

DDP: Oświęcim, ul. Bronisława Czecha 8, tel. 33/841-17-81; 781 322 162

kierownik sekcji: Marzena Bartuś

Po zakwalifikowaniu do pobytu w ośrodku, w sytuacji posiadania wolnych miejsc, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania, przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala wymiar oraz wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku.

Następnie ośrodek pomocy społecznej bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu, bądź odmowie tej formy pomocy.