Opieka w domu

Jak załatwić

16 lipca 2018

 

    1. Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy zgłosić taką potrzebę do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Sobieskiego 15 b, 32-600 Oświęcim tel. 33 847 90 00
    2. Po zgłoszeniu pracownik socjalny MOPS w Oświęcimiu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania, przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala indywidualny zakres, wymiar i wysokość odpłatności za świadczone usługi.
    3. Następnie ośrodek pomocy społecznej bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 dni, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu, bądź odmowie tej formy pomocy.