Opieka w domu

Program Opieka 75+

16 czerwca 2019

Miasto Oświęcim –Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, że w 2022 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie  216 720,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych, 00/100) w ramach Programu „Opieka 75+”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do  usług opiekuńczych .

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 433 440,00 zł (słownie : czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych, 00/100).

 Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

_______________________________________________________________________

Miasto Oświęcim –Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, że w 2021 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 154 140,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści 00/100) w ramach Programu „Opieka 75+”2021, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do  usług opiekuńczych .

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 308.280,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100).

Zakłada się, że wsparciem w ramach programu zostanie objętych 68 osób.

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

______________________________________________________________________

Program  „Opieka 75+”2020

 

Miasto Oświęcim –Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. w kwocie 52 426,00zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć 00/100) w ramach Programu „Opieka 75+”2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do  usług opiekuńczych .

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wynosi 104 852,00 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa  00/100).

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

_____________________________________________________________________

Miasto Oświęcim realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  w ramach Program Opieka 75+2019, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wysokość dotacji  wynosi 22 230,00zł.

Całkowita wartość realizacji programu  wynosi 44 460,00 zł.

Osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania winny zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.