Opieka w domu

Program Opieka 75+

16 czerwca 2019

Program  „Opieka 75+”

– dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

Miasto Oświęcim –Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, że w 2024 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do  usług opiekuńczych.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w wysokości 365 719,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych, 00/100)

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 609 532,00 zł (słownie : sześćset dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 00/100).