Dzienny Dom Pomocy

Organizacja

14 lipca 2018

I. Struktura organizacyjna Dziennego Domu Pomocy  w Oświęcimiu:

Dyrektor
: Agata Lorek

Główny księgowy: Lidia Fijał

1. Sekcja opieki nad Osobami Starszymi (OS):
Kierownik Sekcji: Joanna Saternus

2. Sekcja opieki nad Małymi Dziećmi (MD):        
Kierownik Sekcji: Katarzyna Bogudzińska-Cwener

3. Sekcja opieki nad Chorymi w Domu (CD):       
Kierownik Sekcji: Joanna Saternus

Koordynator usług opiekuńczych: Barbara Krzemień

4. Kadry i Administracja (KA):
Kierownik Sekcji: Małgorzata Lalik

II. Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi (OS)

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi przeznaczona jest dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych.

Limit miejsc w Sekcji OS wynosi 65 uczestników.

Pobyt wraz z zakresem usług Sekcji przyznawany jest w wymiarze od 1 do 5 dni w tygodni, z uwzględnieniem potrzeb Uczestnika oraz możliwości organizacyjnych ośrodka.

Zadaniem Sekcji Opieki nad Osobami Starszymi jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom starszym polegające  w szczególności na :

 1. przeciwdziałaniu samotności osób starszych,
 2. organizacji i aktywizacji życia,
 3. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 4. organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 5. działalności rehabilitacyjnej
 6. podstawowych świadczeniach opiekuńczych;
 7. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodzin osób starszych,
 8. współpracy z innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz ludzi starszych oraz środowiskiem lokalnym.

Personel Sekcji OS stanowią:

 1. terapeuci/instruktorzy terapii zajęciowej
 2. opiekunowie
 3. fizjoterapeuci
 4. psycholog

III. Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi (MD)

Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi jest przeznaczona dla dzieci, od 4 miesiąca życia do 3 lat.
Limit miejsc w Sekcji MD wynosi 62 dzieci

Zadaniem Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi jest zapewnienie opieki małym dzieciom, polegające w szczególności na:

 1. organizacji  pobytu dzieci wraz ze świadczeniem usług bytowo-opiekuńczych,
 2. zaspokajaniu potrzeb higienicznych,
 3. nauce wykonywania podstawowych czynności życiowych,
 4. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 5. organizacji zajęć dydaktycznych, muzycznych, manualnych, ruchowych i innych,
 6. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodziców/opiekunów  dzieci

Personel Sekcji MD stanowią:

 1. opiekunki dziecięce
 2. opiekunki
 3. pielęgniarki
 4. logopeda

IV. Sekcja Opieki nad Chorymi w Domu (CD)

Sekcja Opieki nad nad Chorymi w Domu świadczy usługi dla starszych, chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta Oświęcim.

Zadaniem Sekcji Opieki nad Chorymi w Domu jest świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych w  miejscu zamieszkania,polegające w szczególności na:

 1. wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 2. pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i utrzymaniu higieny osobistej,
 3. wykonywaniu czynności gospodarczych w miejscu zamieszkania,
 4. świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji fizycznej,

Personel Sekcji CD stanowią opiekunki środowiskowe/opiekunowie medyczni/opiekunki.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania wykonuje fizjoterapeuta.