Dzienny Dom Pomocy

O ośrodku

14 lipca 2018

Dzienny Dom Pomocy ( DDP) jest jednostką organizacyjną miasta Oświęcim.

DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego o charakterze lokalnym, realizuje zadania własne miasta Oświęcim w zakresie:

  • zapewnienia wsparcia i opieki osobom starszym
  • świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • opieki nad małymi dziećmi od 4 miesiąca życia do lat 3.

Naszą misją jest świadczenie usług o jak najwyższym standardzie i udzielanie wsparcia potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

Nasza oferta skierowana jest do osób starszych (w wieku emerytalnym), zamieszkałych na terenie miasta, osób chorych oraz rodzin z terenu miasta Oświęcim wymagających wsparcia w postaci opieki nad małym dzieckiem do lat 3.

DDP działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  2. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  4. Uchwały Nr XXXVII/383/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej: dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ze zmianami.
  5. Innych przepisów regulujących działalność DDP.