Osoby Starsze

Zasady pobytu

16 lipca 2018
 1. I. Dział Osób Starszych przeznaczony jest dla osób starszych, których minimalny wiek wynosi 60 lat i składa się z dwóch sekcji:

  • sekcji osób aktywnych (OA)

  • sekcji osób z demencją (OD)

  II. Sekcja OA oraz Sekcja OD świadczą następujące usługi dla osób starszych:

  1. Usługi bytowo – opiekuńcze:
   1. pobyt z zapewnieniem opieki,
   2. wyżywienie,
   3. wsparcie pielęgniarskie,
   4. konsultacje lekarskie,
   5. pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,
   6. dowóz do i z ośrodka osób z ograniczoną możliwością poruszania się
  2. Usługi aktywizująco-usprawniające i wspomagające:
   1. terapia zajęciowa (m.in. plastyczna, kulinarna, turystyczna, informatyczna, rozrywkowa, muzykoterapia, terapia sensoryczna, biblioterapia, dogoterapia, choreoterapia),
   2. zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
   3. rehabilitacja ruchowa,
   4. pomoc socjalna,
   5. wsparcie psychologiczne,
   6. poradnictwo i wsparcie kryzysowe,
   7. organizacja i współuczestnictwo w zajęciach kulturalno – towarzyskich i rekreacyjnych.

  III. Uczestnicy Działu OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:

   1. sal pobytu dziennego (m.in. sali telewizyjnej, wypoczynkowej, jadalni, świetlicy)

   2. sal terapeutycznych (m.in. sali rehabilitacyjnej, sali plastycznej, kuchni terapeutycznej, sali wsparcia indywidualnego, sali doświadczania świata, pokoju do terapii reminiscencyjnej,

   3. zaplecza sanitarnego

  Uczestnicy mają również możliwość korzystania z tarasu i ogrodu przynależącego do placówki oraz znajdującej się tam siłowni zewnętrznej i ogrodu sensorycznego.

  IV. Sekcja dla Osób z Demencją realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób cierpiących na zespoły otępienne, w tym chorych na chorobę Alzheimera.

  Pobyt w DDP to pierwsza pomoc w chorobie. Najskuteczniejsza jest w pierwszej fazie demencji, kiedy ona dopiero się ujawniła, kiedy rodzina albo chory zauważają niepokojące objawy. Wprowadzenie w tym właśnie momencie poza farmakologią,  terapii i rehabilitacji, może pozwolić choremu na dłuższy okres normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie i znacznie opóźnić okres opieki całodobowej.

  Pobyt w DDP osoby z demencją jest możliwy do momentu kiedy uczestnik:

  – nie wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii

  – nie wykazuje znacznych zaburzeń zachowania, w szczególności nie przejawia zachowań agresywnych lub innych, które uniemożliwiają pracę w grupie

  – nie wymaga świadczenia wyłącznie indywidualnych usług opiekuńczych w układzie 1 uczestnik/1 terapeuta.

  – nie wymaga przede wszystkim zapewnienia podstawowej opieki i pielęgnacji (osoby z głębokimi deficytami poznawczymi wymagające zabiegów i czynności pielęgnacyjnych, nie będące w stanie spożywać posiłków, nie sygnalizujące czynności fizjologicznych, nie uczestniczące w żadnych oddziaływaniach terapeutycznych nie kwalifikują się do pobytu)