Osoby Starsze

Regulamin Sekcji Opieki Nad Osobami Starszymi

16 lipca 2018

Załącznik do Zarządzenia nr 0210.10.2017

Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

z dnia 14.06.2017 r.

REGULAMIN SEKCJI OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

Rozdział I

Organizacja pracy sekcji

§1

 1. Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi, zwana dalej Sekcją OS zapewnia wsparcie i opiekę osobom starszym, zamieszkałym na terenie miasta Oświęcim.
 2. Sekcja OS przeznaczona jest dla osób starszych, których minimalny wiek wynosi 60 lat.
 3. Limit dzienny przyznawanego prawa pobytu do Sekcji OS wynosi 65 uczestników.
 4. Sekcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

§2

 1. Potwierdzeniem obecności w DDP w danym dniu jest złożenie podpisu na liście obecności przez uczestnika.
 2. Uczestnikowi na okres pobytu w DDP zostaje przydzielona szafka ubraniowa wraz z kluczem. W sytuacji zagubienia klucza osoba zobowiązana jest dorobić go we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy podczas pobytu w DDP zobowiązani są do zmiany obuwia na zastępcze.
 4. W przypadku opuszczenia placówki w trakcie świadczonych usług, uczestnik zobowiązany jest zgłosić wyjście opiekunowi oraz odnotować powyższe w ewidencji wyjść.
 5. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pobyt uczestników poza terenem placówki, o którym mowa w ust. 4.
 6. Ośrodek nie odpowiada za przedmioty wniesione przez osoby korzystające z usług DDP, środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty.

§3

 1. Uczestnicy są przydzielani do grup terapeutycznych, które mają swoich opiekunów.
 2. Każdy opiekun w ramach swojej grupy wybiera osobę, która będzie reprezentantem interesów pozostałych uczestników grupy.
 3. Przedstawiciele poszczególnych grup tworzą samorząd – Radę Domu, występują do opiekuna, kierownika sekcji OS lub dyrektora z wnioskami mającymi na celu poprawę funkcjonowania ośrodka i warunków bytowych uczestników, reprezentują interesy ogółu uczestników.
 4. Rada Domu wybierana jest w terminie do 10 stycznia każdego roku.
 5. Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu mają prawo organizowania się w ramach działań o charakterze samopomocowym i integracyjnym.

§4

 1. W Sekcji powołany jest zespół terapeutyczny- Zespół Konsultacyjny, którego zadaniem jest ustalenie zakresu usług, rodzaju zajęć, czasu uczestnictwa oraz ocena skuteczności prowadzonych form terapii.
 2. Przewodniczącym Zespołu Konsultacyjnego jest Kierownik Sekcji lub osoba upoważniona.
 3. W skład zespołu wchodzi co najmniej dwóch pracowników Sekcji OS oraz w razie potrzeby inne osoby merytoryczne (np. pracownik socjalny, lekarz).
 4. Zespół Konsultacyjny DDP do 14-go dnia od rozpoczęcia pobytu w placówce ustala indywidualny plan działania dla poszczególnych uczestników.
 5. Indywidualny plan działania opracowuje się z uwzględnieniem w szczególności wieku, sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej uczestnika, informacji o jego możliwościach psychofizycznych oraz informacji na temat możliwości samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania przy wsparciu rodziny i gminy.
 6. Indywidualny plan działania określa krótko i długoterminowe działania do realizacji i podlega podsumowaniu i ocenie nie rzadziej niż co pół roku w formie okresowej opinii.
 7. Zespół Konsultacyjny powoływany jest każdorazowo w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział II

Usługi świadczone w Sekcji Opieki nad Osobami Starszymi

§5

Sekcja OS świadczy następujące usługi dla osób starszych:

 1. Usługi bytowo – opiekuńcze:
  1. pobyt z zapewnieniem opieki,
  2. wyżywienie,
  3. wsparcie pielęgniarskie,
  4. pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,
  5. dowóz do i z ośrodka osób z ograniczoną możliwością poruszania się, którego zasady określa Rozdział VII.
 2. Usługi aktywizująco-usprawniające i wspomagające:
  1. terapia zajęciowa (m.in. plastyczna, kulinarna, turystyczna, informatyczna, psychologiczna, rozrywkowa, muzykoterapia, terapia sensoryczna, biblioterapia, dogoterapia, terapia logopedyczna),
  2. rehabilitacja ruchowa,
  3. pomoc socjalno – prawna,
  4. wsparcie psychologiczne
  5. poradnictwo i wsparcie kryzysowe,
  6. organizacja i współuczestnictwo w zajęciach kulturalno – towarzyskich i rekreacyjnych.
 3. Inne usługi, możliwe do realizacji w ramach pozyskanych środków, kadry terapeutycznej i bazy technicznej.

§6

 1. Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:
  1. sali plastycznej,
  2. sali rehabilitacyjnej, wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń ruchowych, m. in. uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego (UGUL), rowery stacjonarne, bieżnie, rotory oraz piłki rehabilitacyjne, taśmy thera – band, materace, trenery dłoni itp.,
  3. sali telewizyjnej/świetlicy,
  4. jadalni / świetlicy,
  5. kuchni terapeutycznej,
  6. sali wypoczynkowej,
  7. sali wsparcia indywidualnego
  8. łazienek.
 2. Uczestnicy mają również możliwość korzystania z tarasu i ogrodu przynależącego do placówki oraz znajdującej się tam siłowni zewnętrznej.

Rozdział III

Zasady kwalifikacji do DDP oraz odpłatności za pobyt i posiłki

§7

 1. Osoby, których stan zdrowia wymaga stałej opieki oraz indywidualnej terapii, osoby zaburzone psychicznie lub osobowościowo oraz osoby, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne nie kwalifikują się do przyjęcia do DDP.
 2. Kwalifikacji osób zainteresowanych pobytem w DDP dokonuje się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 3. Prawo pobytu uczestników w DDP przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 4. Dyrektor DDP w szczególnych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Konsultacyjnego może wyrazić zgodę na przyjęcie osób, które nie spełniają warunków określonych w §7 ust.1.
 5. Dyrektor DDP w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na przyjęcie uczestnika do Sekcji OS ponad ustalony w §1 ust. 4 limit.

§8

 1. Pobyt w DDP jest odpłatny.
 2. Zasady odpłatności określa Rada Miasta Oświęcim w drodze Uchwały.
 3. Indywidualną wysokość odpłatności dla każdego uczestnika określa decyzja administracyjna podmiotu kierującego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
 4. Uczestnicy ponoszą opłatę stałą za pobyt w ośrodku.
 5. Uczestnicy nie ponoszą opłaty stałej za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, na turnusie rehabilitacyjnym oraz spowodowany chorobą trwającą powyżej 13 kolejnych dni kalendarzowych.
 6. Celem usprawiedliwienia nieobecności uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DDP odpowiednie poświadczenie / zaświadczenie w terminie do czterech tygodni od pierwszego dnia nieobecności.
 7.  Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dodatkowe wsparcie oferowane w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, m.in. za dodatkowe usługi terapeutyczne, logoterapię, dogoterapię, wycieczki i wyjazdy integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, konsultacje lekarskie.
 8. Uczestnicy Sekcji mają możliwość korzystania odpłatnie z usług wyżywienia t.j. dwóch posiłków dziennie (śniadania i obiadu) oraz nieodpłatnego posiłku regeneracyjnego w okresie realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
 9. Posiłki wydawane są wyłącznie w ustalonych godzinach.
 10. Cena posiłku ustalana jest przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy.
 11. Odpłatność za posiłki może być pomniejszona o kwotę za niewykorzystanie posiłku z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności pod warunkiem, że uczestnik zgłosi nieobecność najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu.
 12. Odpłatność za pobyt i posiłki należy uiszczać u kierownika Sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozdział IV

Zasady korzystania z pracowni oraz innych zasobów Sekcji

§9

 1. Uczestnicy mają prawo korzystać z pracowni plastycznej oraz z materiałów do terapii plastycznej podczas obecności terapeuty zajęciowego lub osoby upoważnionej.
 2. Uczestnicy zajęć terapeutycznych mają obowiązek podporządkowania się poleceniom opiekuna pracowni.
 3. Sprzęt i wyposażenie pracowni plastycznej może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych w pracowni nie stanowią własności uczestnika i pozostają do dyspozycji ośrodka.
 5. Wszelkie awarie lub uszkodzenia, które wystąpiły w trakcie pracy należy zgłosić opiekunowi pracowni. Zabrania się samodzielnego usuwania usterek
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o stan wyposażenia oraz estetykę i czystość w pracowni.

§10

 1. Uczestnicy mają prawo korzystać z pracowni komputerowej i jej wyposażenia tylko w obecności opiekuna.
 2. Użytkownicy pracowni mają obowiązek podporządkowania się poleceniom opiekuna pracowni.
 3. Wszelkie awarie, które wystąpiły w trakcie pracy należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi. Zabrania się użytkownikom samodzielnego usuwania usterek.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o wyposażenie, estetykę i porządek w pracowni.
 5. Spożywanie posiłków i napojów w pracowni jest zabronione.
 6. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer i uporządkować swoje stanowisko.

§11

 1. Uczestnicy mają prawo korzystać z sali rehabilitacyjnej tylko w obecności fizjoterapeuty/opiekuna.
 2. Użytkownicy korzystający z urządzeń zobowiązani są posiadać odpowiedni strój niekrępujący ruchów oraz odpowiednie obuwie.
 3. Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom fizjoterapeuty/opiekuna.
 4. Wszelkie uszkodzenia czy awarie, które wystąpiły w trakcie ćwiczeń, uczestnicy powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu ćwiczenia. Zabrania się uczestnikom samodzielnego usuwania usterek.
 5. Każdy uczestnik winien dbać o stan urządzeń, które znajdują się na sali rehabilitacyjnej.

§12

 1. Uczestnicy mają prawo korzystać z urządzeń na siłowni zewnętrznej o wyznaczonej godzinie tylko w obecności fizjoterapeuty/opiekuna.
 2. Uczestnicy korzystający z urządzeń na siłowni zewnętrznej zobowiązani są posiadać odpowiedni strój niekrępujący ruchów oraz odpowiednie obuwie.
 3. Uczestnicy na siłowni zewnętrznej mają obowiązek podporządkowania się poleceniom fizjoterapeuty/opiekuna.
 4. Wszelkie uszkodzenia czy awarie, które wystąpiły w trakcie ćwiczeń, uczestnicy powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu ćwiczenia. Zabrania się uczestnikom samodzielnego usuwania usterek.
 5. Każdy uczestnik powinien dbać o stan urządzeń, które wchodzą w skład siłowni zewnętrznej.

Rozdział V

Prawa i obowiązki Uczestników Sekcji

§13

 1. Uczestnicy Sekcji użytkują mienie będące własnością DDP.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania mienia, użytkowania powierzonych urządzeń, sprzętu na terapii zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Osoby korzystające z usług DDP ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym.

§14

Osoby korzystające z usług DDP mają prawo w szczególności do:

 1. Godnego, podmiotowego traktowania.
 2. Uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich niezbędnych potrzeb.
 3. Rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania wnoszonych skarg i wniosków.
 4. Korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 5. Udziału w zajęciach organizowanych na terenie placówki oraz poza jej siedzibą.

§15

Do obowiązków korzystających należy w szczególności:

 1. Informowanie o nieobecności najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00.
 2. Współdziałanie z personelem w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz w innych zajęciach organizowanych w Sekcji OS.
 3. Dbanie o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny.
 4. Utrzymanie czystości, porządku w DDP, troska o wyposażenie, powierzony sprzęt i materiały.
 5. Uiszczanie w wyznaczonym terminie opłat za pobyt i posiłki w DDP.
 6. Przestrzeganie norm i zasad w DDP, instrukcji, ustaleń porządkowych przyjętych na zebraniach społeczności DDP.
 7. Włączanie się w miarę osobistych możliwości i zainteresowań do prac gospodarczych Domu.
 8. Nie palenie tytoniu na terenie DDP.
 9. Nie wnoszenie i nie spożywanie alkoholu oraz innych środków chemicznych, zmieniających nastrój jak również przychodzenie i przebywanie pod ich wpływem.
 10. Przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział VI

Zasady regulujące wyjazdy na wycieczki, turnusy terapeutyczno – rehabilitacyjne, wyjścia w teren itp. z uczestnikami.

§16

 1. Uczestnicy DDP mogą korzystać z usług w formie wyjazdów z personelem DDP na wycieczki, konkursy, turnusy, turnieje, spartakiady itp. w ramach terapii.
 2. Wyjazdy o których mowa w pkt.1 realizowane są zgodnie z ustalonym programem.
 3. Kwalifikacji do powyższych wyjazdów dokonuje Zespół Konsultacyjny DDP biorąc pod uwagę predyspozycje uczestników.
 4. Przyjmuje się, że ilość personelu podczas wyjazdów terapeutycznych w stosunku do ilości uczestników wynosi minimum 1:15.

Rozdział VII

Regulamin korzystania z usług dowozu w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu

§17

 1. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu świadczy usługi dla osób starszych w postaci dowozu z miejsca zamieszkania do i z placówki.
 2. Dowóz, o którym mowa w ust.1 jest bezpłatny.

§18

 1. Dowóz uczestników świadczony jest wyłącznie na terenie miasta Oświęcim.

§19

 1. Prawo do korzystania z dowozu przysługuje uczestnikom Sekcji Opieki nad Osobami Starszymi, których stan zdrowia znacznie ogranicza możliwość poruszania się.
 2. Osoby, o których mowa w §19 pkt.1 winny dostarczyć Zespołowi Konsultacyjnemu stosowne zaświadczenie lekarskie stwierdzające występowanie schorzeń kwalifikujących do dowozu w przypadku, gdy nie można stwierdzić ich naocznie. /wzór zaświadczenia lekarskiego w załączniku/
 3. Prawo do korzystania z usług dowozu przysługuje podopiecznym Sekcji Opieki nad Chorym w Domu w celu udziału w organizowanych przez ośrodek przedsięwzięciach.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dowóz odbywa się na podstawie pisemnego wniosku kierownika sekcji.

§20

 1. Prawo do korzystania z usługi dowozu przyznaje Zespół Konsultacyjny podczas ustalania zakresu usług dla uczestnika po obiektywnym stwierdzeniu jego niepełnosprawności lub analizie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego.
 2. W przypadku gdy ZK DDP ustali, iż strona jest sprawna fizycznie i samodzielnie porusza się poza ośrodkiem ma prawo nie przyznać w/w usługi.
 3. Decyzja ZK DDP nie podlega trybowi odwoławczemu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§21

 1. Każdy uczestnik Sekcji OS zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przyjęcia do wiadomości postanowień w nim zawartych, co potwierdza stosownym oświadczeniem, które jest umieszczone w dokumentacji uczestnika.

§22

 1. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie aneksów w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

§23

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2017r.

Agata Lorek

dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu