Opieka w domu

Regulamin Sekcji Opieki nad Chorymi w Domu

16 lipca 2018

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0151-1- 5A /2008

Dyrektora DDP w Oświęcimiu

z dnia 11.02.2008 r.

REGULAMIN SEKCJI OPIEKI NAD CHORYMI W DOMU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Sekcji zwany dalej „regulaminem” określa zasady funkcjonowania Sekcji Opieki nad Chorymi w Domu Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

§ 2

Przedmiotem działania Sekcji CD jest realizacja zadań własnych miasta Oświęcim w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorymi w domu.

Rozdział II

Organizacja pracy sekcji

§ 3

  1. Sekcją kieruje Kierownik, który wykonuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy pracowników.
  2. Kierownik Sekcji pełni obowiązki zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych pracowników.
  3. Kierownik Sekcji jest odpowiedzialny za całokształt pracy Sekcji, a szczególności:
   1. organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
   2. ustalanie zakresu świadczonych usług dla poszczególnych klientów
   3. kontrola środowiskowa jakości świadczonych usług
   4. uczestniczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, występujących w poszczególnych środowiskach.

§ 4

  1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki i pielęgniarki zatrudnione w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimu.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez pielęgniarki i fizjoterapeutę.
  3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00 w liczbie godzin odpowiadającej potrzebom klienta oraz możliwościom organizacyjnym Sekcji.

Rozdział III

Zasady świadczenia usług oraz odpłatności

§ 5

 1. Sekcja świadczy opiekę osobom:
  1. samotnym zamieszkałym na terenie miasta Oświęcim, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione
  2. osobom zamieszkałym na terenie miasta Oświęcim, które wymagają pomocy osób drugich a rodzina lub wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy im zapewnić

§6

 1. Potrzebę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można zgłosić:
  1. osobiście w siedzibie DDP
  2. przez osoby trzecie
  3. za pomocą środków technicznych – telefonicznie, faksem, mailem
 2. Podstawą do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych jest:
  1. wniosek lekarza na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
  2. wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, który określa rodzaj, zakres i wymiar świadczonych usług

§ 7

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.
 2. Zasady odpłatności określa uchwała Rady Miasta Oświęcim.
 3. Indywidualną wysokość odpłatności określa decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
 4. Odpłatność naliczana jest za faktyczną liczbę godzin świadczonych w danym miejscu ustaloną na podstawie prowadzonej dokumentacji.
 5. Odpłatność za świadczone usługi należy uiszczać u kierownika Sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki klienta oraz osoby świadczącej usługi

§ 8

 1. Klient ma prawo do:
  1. godnego i podmiotowego traktowania
  2. uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu potrzeb wynikających z ustalonego zakresu usług
  3. uzyskania wyjaśnień w sprawach zasad świadczenia usług
  4. uzyskania pomocy i wsparcia przez pracownika socjalnego
  5. rzetelnego rozpatrywania i wyjaśnienia przez Kierownika Sekcji wnoszonych skarg i wniosków

§ 9

 1. Osoba świadcząca usługi ma prawo do:
  1. godnego i podmiotowego traktowania
  2. uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych w realizacji ustalonego zakresu usług u klienta
  3. odmowy wykonywania czynności niezgodnych z przepisami prawa
  4. rzetelnego rozpatrywania i wyjaśnienia przez Kierownika Sekcji wnoszonych skarg i wniosków

§ 10

 1. Klient zobowiązany jest do współpracy z osobą świadczącą usługi w realizacji zakresu świadczonych usług.
 2. Klient zobowiązany jest udostępnić lub zapewnić sprzęt, środki czystości oraz inne przedmioty i urządzenia albo środki finansowe na realizację świadczonych usług.
 3. Klient zobowiązany jest do informowania kierownika Sekcji o wszelkich nieprawidłowościach świadczenia usług, o potrzebie zmiany liczby świadczonych godzin lub zakresu świadczonych usług oraz zgłaszania nieobecności lub potrzeby wznowienia usług min. dwa dni wcześniej.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczania w wyznaczonych terminach opłat za świadczone usługi
 5. W czasie trwania usług opiekuńczych klient nie może spożywać alkoholu ani innych środków chemicznych zmieniających nastój jak również nie może być pod ich wpływem.

§ 11

 1. 1. Osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązana jest do wykonywania na rzecz klienta:
  1. czynności związanych z samoobsługą
   • dbanie o higienę osobistą – toaleta, pomoc w kąpieli
   • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • podawanie posiłków,
   • podawanie leków
   • przesłanie łóżka
   • inne czynności wg potrzeb
  2. czynności związanych z prowadzeniem domu
   • utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez klienta oraz sprzętu i urządzeń sanitarnych
   • mycie okien (min. raz na kwartał)
   • pranie bielizny w sprzęcie zmechanizowanym lub oddawanie do pralni
   • prasowanie
   • pomoc w przygotowaniu posiłku lub dostarczenie posiłku ze stołówki
   • zakup niezbędnych artykułów
   • przynoszenie węgla do 5 kg. oraz palenie w piecu
  3. czynności związanych z załatwianiem spraw :
   • zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,
   • realizacja recept,
   • uiszczanie rachunków,
   • zgłaszanie napraw,
   • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
   • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
    organizowanie spacerów, dojazdu do placówek
   • inne w zależności od zaistniałych potrzeb
 2. 2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązana jest do wykonywania na rzecz klienta:
  1. usług pielęgniarskich
   • zapobieganie, pielęgnacja odleżyn i odparzań,
   • pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
   • pielęgnacja oczu
   • podawanie leków, zastrzyków
   • wykonywanie i zmiana opatrunków
   • pomiar ciśnienia, poziomu cukru
  2. usług rehabilitacyjnych
   • masaże lecznicze,
   • usprawnianie i rehabilitacja w warunkach domowych
 3. Osoba świadcząca usługi zobowiązana jest do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 na rzecz klienta określonych indywidualnie w zakresie świadczonych usług.

§ 12

 1. Osoba świadcząca usługi prowadzi kartę pracy i zapisuje liczbę godzin świadczonych w danym środowisku, które są potwierdzane podpisem przez klienta i stanowią podstawę do naliczenia odpłatności.
 2. Osoba świadcząca usługi rozlicza się z dysponowanych środków pieniężnych klienta każdorazowo po dokonaniu zakupów lub opłat na podstawie faktur, paragonów i pokwitowań.
 3. W razie potrzeby osoba świadcząca usługi prowadzi zeszyt rozliczeń z klientem, w którym zapisywane są otrzymane kwoty pieniężne oraz szczegółowo wszystkie wydatki klienta.
 4. Zeszyt, o którym mowa w pkt. 3 jest każdorazowo do wglądu klienta lub w uzasadnionych przypadkach dla jego rodziny.
 5. W razie potrzeby osoba świadcząca usługi może dysponować kluczem do mieszkania klienta i może go wykorzystywać jedynie w związku ze świadczonymi usługami.
 6. Osoba świadcząca usługi, w przypadku gdy klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków chemicznych zobowiązana jest do niepodjęcia wykonywania usług oraz natychmiastowego powiadomienia Kierownika Sekcji o zaistniałych okolicznościach.
 7. Osoba świadcząca usługi zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 8. Osoba świadcząca usługi zobowiązana jest do przekazania kart pracy, kluczy, zeszytów rozliczeń kierownikowi Sekcji niezwłocznie w razie nagłych nieobecności oraz przed planowanym urlopem.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 13

Osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi specjalistyczne a także klienci zobowiązani jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem.

§ 14

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie aneksów w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia

§ 15

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor DDP

Oświęcim, 11.02.2008r.

Agata Klaja