Małe Dzieci

Odpłatności – sekcja Małych Dzieci

14 lipca 2018
  1. Pobyt dziecka w Sekcji MD jest płatny a odpłatność uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu w rodzinie.
  2. Odpłatność składa się z opłaty stałej określonej w decyzji oraz opłaty za posiłki, którą określa Dyrektor DDP.
  3. Odpłatność za pobyt dziecka należy uiszczać u kierownika sekcji w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE O/ OŚWIĘCIM

89 8136 0000 0031 0040 2000 0030

Aktualna stawka żywieniowa: 5.00 zł. / dzień pobytu dziecka

Dochód na osobę w rodzinie Osoba w rodzinie Odpłatność
Do 100 % k.doch. Do 528,00 zł. bezpłatnie
> 100 % ≤ 160 % k.doch. Od 529,00 zł. – 845,00 zł. 150,00 zł.
> 160 % ≤ 300 % k.doch. Od 846,00 zł. – 1.584,00 zł. 260,00 zł.
> 300 % ≤ 450 % k.doch. Od 1.585,00 zł. – 2.376,00 zł. 350,00 zł.
> 450 % k.doch. Powyżej 2.377,00 zł. 450,00 zł.