Praca w DDP

Nabór – prowadzenie grupy wsparcia 2018

11 grudnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 1. 1.Zamaw
 1. 2.Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”
 1. 3.Numer projektu:
 1. 4.Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020
 1. 5.Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim
 1. 6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.00-5 specjalistyczne usługi medyczne
 2. 7.Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych..

 1. 8.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji lekarskich dla uczestników Dziennego Domu Pomocy objętych wsparciem w ramach projektu (seniorzy) , ich rodzin oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego – Zespół Konsultacyjny.

Zakłada się konsultacje prowadzone przez lekarzy o następujących specjalnościach:

– geriatra, – psychiatra, – reumatolog/ specjalista rehabilitacji, – dermatolog, – neurolog

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, prowadzenie i dokumentację prowadzonych konsultacji (karty pracy, lista obecności).

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 1. 9.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz jedną z wymienionych specjalizacji:

– geriatria, – psychiatria, – reumatologia/ rehabilitacja, – dermatologia, – neurologia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

 1. a)formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
 1. 10.Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowi cena 1 godziny konsultacji brutto – 100%

UWAGA: w cenę 1 godziny konsultacji Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć, w tym koszty dojazdu, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

 1. 11.Zakres wykluczenia

Nie dotyczy

 1. 12.Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 19 grudnia 2017r. do godz.9.00 poprzez email: ddp.oswiecim@vp.pl lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

W sytuacji nie pozyskania ofert od lekarzy wszystkich pożądanych specjalizacji dopuszcza się pozyskanie ofert w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

 1. 13.Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu – najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 1. 14.Upublicznienie zapytania

Strona internetowa Realizatora projektu, tj. Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

Załącznikami do Zapytania ofertowego są: Formularz oferty