Praca w DDP

Nabór- muzykoterapeuta 2018

1 grudnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR MUZYKOTERAPEUTY

w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

  1. 1.Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

 

2. Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”

3. Numer projektu: RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

4. Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020

5.Tryb wyboru wykonawcy usługi: rozeznanie rynku

6. Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

7.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

8. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

9.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla uczestników Dziennego Domu Pomocy objętych wsparciem w ramach projektu :

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2018 roku w wymiarze – łącznie około 208 godzin zajęć. Zamawiający zakłada, że 1 godzina zajęć muzykoterapii – to 60 minut. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, prowadzenie i dokumentację prowadzonych zajęć (karty pracy, lista obecności).

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 

10.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie min. średnieoprofilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty. Posiadają zdolności muzyczne, w tym umiejętność gry na co najmniej jednym instrumencie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość zagadnień związanych organizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, wykazują się takimi cechami jak samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie i pracowitość, dobra organizacja pracy.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii udokumentowanym w formie oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

 

11.Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowi cena 1 godziny zajęć muzykoterapii brutto – 100%

UWAGA: w cenę 1 godziny zajęć Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć, w tym koszty dojazdu na zajęcia, koszty przygotowania materiałów do prowadzenia zajęć, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

12.Zakres wykluczenia

Nie dotyczy

13.Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona w terminie   do 17 grudnia 2017r. do godz.9.00 poprzez email: ddp.oswiecim@vp.pl lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

14.Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu – najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wysyłając e-maile do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (Wykonawca będzie spełniał warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii i jednocześnie złoży ofertę najtańszą).

15. Upublicznienie zapytania

Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.

Załącznikiem do Zapytania ofertowego są: Formularz oferty