RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

15 stycznia 2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu jest:

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu

ul. Czecha 8

32-600 Oświęcim

tel. 33841 17 81, 783 434 107, e-mail ddp.oswiecim@vp.pl, www.ddposwiecim.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: m.lalik@ddp.oswiecim.pl

2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych:

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu

ul. Czecha 8

32-600 Oświęcim

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizowania usług ośrodka wsparcia określonych ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie odrębnych przepisów. Służą one realizacji zadań statutowych ośrodka w zakresie zapewnienia wsparcia i opieki osobom starszym oraz opieki nad małymi dziećmi od 4 miesiąca życia do lat 3.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych ośrodka. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane :

1. w oparciu o przepisy prawa dotyczące postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu dostępnym w sekretariacie DDP.

2. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażona zgodę.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług tutejszego ośrodka. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, nie będą przekazywane do państw trzecich ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.