Aktualności DDP

Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

10 grudnia 2018

Projekt Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu realizowany przez Miasto Oświęcim w okresie od 03.07.2017r.- 30.06.2020r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację, dostosowanie i rozbudowę infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, co przyczyni się do niwelowania przejawów wykluczenia społecznego seniorów oraz pozwoli na jak najdłuższe pozostawanie ich w miejscu zamieszkania.

Informacje o projekcie:

W ramach działań zakłada się zwiększenie funkcjonalności istniejącej infrastruktury Dziennego Domu Pomocy poprzez adaptację budynku oraz rozbudowę o nowe skrzydło integralnie połączone z obecnym ośrodkiem. Zostanie utworzonych 30 nowych miejsc pobytu, w tym wyspecjalizowany oddział dla osób ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi, m.in. otępieniem, w tym chorobą Alzheimera. Obok realizowanych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco-usprawniających i wspomagających dla wszystkich 85 uczestników ośrodka w ramach projektu zaplanowano rozwój istniejących form terapeutycznych, kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, a także zwiększenie miejsc wypoczynku i relaksacji poprzez rearanżację przestrzeni oraz ofertę rekreacji i terapii na świeżym powietrzu (ścieżki spacerowe i sensoryczne). Rozwinięte zostaną także innowacyjne formy terapii zajęciowej, jak fototerapia, terapia sensoryczna, kynoterapia. W ramach działań w znaczny sposób poprawi się dostęp uczestników do usług rehabilitacyjnych, poprzez uruchomienie nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego oraz wyższy wymiar wsparcia specjalistycznego-rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada także rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym pozwoli na objęcie pomocą usługową osób niesamodzielnych w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy. Ostatnią grupą beneficjentów projektu są opiekunowie nieformalni/ rodzinni osób niesamodzielnych, dla których przewiduje się wsparcie poprzez opiekę wytchnieniową oraz formy edukacyjne indywidualne i grupowe. W rezultacie podjęte działania zapewnią kompleksowe wsparcie osobom starszym, mieszkańcom miasta Oświęcim.

Finansowanie:

Na realizację działań projektowych miasto Oświęcim otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 173 130,63 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w tym:

 • współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1 992 817,03 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 180 313,60 PLN.

Część inwestycyjna realizowana będzie z budżetu miasta Oświęcim.

Planowane efekty projektu:

 • objęcie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 145 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 obiektu

 • wsparcie 85 miejsc dziennego pobytu w ośrodku wsparcia

 • objęcie wsparciem 60 opiekunów osób niesamodzielnych

 • zaangażowanie do udziału w projekcie 32 wolontariuszy

 • wyposażenie 13 nowo utworzonych pomieszczeń do wsparcia i pracy terapeutycznej

Oferowane formy wsparcia:

1. Dla mieszkańców Oświęcimia, w wieku 60+:

 • pobyt wraz z zakresem usług w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu

  (dzienny pobyt od 6.30-16, wyżywienie:śniadanie, posiłek regeneracyjny, obiad; codzienna rehabilitacja, opieka, atrakcyjne zajęcia aktywizujące, organizacja wolnego czasu itp.)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

  (opieka, pielęgnacja, pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb, w tym zakupy, podanie, przyniesienie posiłku, podanie leków )

 • usługi specjalistyczne-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania

  (rehabilitacja wykonywana przez fizjoterapeutę w warunkach domowych)

 • wsparcie wolontariuszy w miejscu zamieszkania

  (rozmowy, spacer, pomoc w podstawowych czynnościach związanych w prowadzeniem gospodarstwa domowego)

2. Dla mieszkańców Oświęcimia, opiekunów osób niesamodzielnych:

 • udział w szkoleniach wspomagających kompetencje opiekuńcze

  (dotyczących danej jednostki chorobowej, opieki przyłóżkowej, wzmacniających)

 • udział w grupach wsparcia

  (spotkania 1x w miesiącu pozwalające na lepsze zrozumienie swoich bliskich, dające poczucie wsparcia; podczas pobytu na grupie wsparcia zapewniamy opiekę wytchnieniową- usługi opiekuńcze )

Rekrutacja:

Rekrutacja do działań projektowych prowadzona jest od miesiąca czerwca 2017, na bieżąco, przez cały okres trwania projektu.

Rekrutacja dotyczy ostatecznych odbiorców wsparcia, którymi są mieszkańcy miasta Oświęcim:

 • 85 osób do ośrodka wsparcia

 • 50 osób do objęcia usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

 • 25 osób do objęcia specjalistycznym usługami opiekuńczymi rehabilitacyjnymi w miejscu zamieszkania

 • 60 opiekunów nieformalnych/ rodzinnych do udziału w grupach wsparcia i szkoleniach zwiększających kompetencje opiekuńcze

Rekrutacja prowadzona jest w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 oraz dodatkowo we wtorki w godz. 15.00-17.00.

Osoby z ograniczoną możliwością dotarcia do biura projektu z uwagi na stan zdrowia, bądź konieczność sprawowania opieki nad bliskimi prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 33/ 841-17-81, wówczas rekrutacja odbędzie się w miejscu zamieszkania.