Praca w DDP

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług logopedycznych

15 lutego 2019

Oświęcim,15.02.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG LOGOPEDYCZNYCH

w ramach projektu  „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr  RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

 1. Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

 

 1. Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”

 

 1. Numer projektu: 09.02.03-IP.01-12044/16

 

 1. Okres realizacji projektu: 07.2017 – 30.06.2020

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV: 80000000-4, 80340000-9 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacji specjalnej.

 

 1. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z logoterapii dla seniorów- uczestników projektu (organizowanie i prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej logopedycznej  dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu)

w okresie od 25.02.2019- 31.12.2019r . Zajęcia odbywać będą się w siedzibie ośrodka- Oświęcim, ul. Czecha 8 . Zakłada się 1 godzinne raz w tygodniu lub 2 godzinne zajęcia raz na dwa tygodnie, w godzinach od 10 do 13.30, w siedzibie ośrodka  w Oświęcimiu, ul.Czecha 8.

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w wymiarze około 50 godzin zajęć.

 

Zamawiający zakłada, że  1 godzina zajęć  –  to  60 minut. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, prowadzenie i dokumentację prowadzonych zajęć (karty pracy, lista obecności).

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować  w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  posiadają uprawnienia logopedyczne.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

 1. formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

Kryterium oceny ofert stanowi  cena 1 godziny usługi – 100%

 

UWAGA: w cenę 1 godziny zajęć Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć,  w  tym koszty dojazdu na zajęcia, koszty przygotowania  materiałów do prowadzenia zajęć, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

 

 1. Zakres wykluczenia

 

Nie dotyczy

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie  do 21.02.2019r.. do godz.12.00  poprzez email:  ddp.oswiecim@vp.pl lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

 

 1. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu – najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu,  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 

 1. Upublicznienie zapytania

 

Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami, zamieszczenie zapytania na stronie internetowej ośrodka.

Załączniki