Dla rodziców

Rekrutacja

14 lipca 2018

Załącznik do zarządzenia
nr 0210.12.2018
z dnia 1.06.2018r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO SEKCJI OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI
W DZIENNYM DOMU POMOCY W OŚWIĘCIMIU

Rozdział I Zasady Postępowania Rekrutacyjnego

§ 1

 1. Ze świadczeń Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi, mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie miasta Oświęcim.
 2. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyznanie prawa pobytu dla dziecka w Sekcji MD zobowiązani są do złożenia w sekretariacie DDP w Oświęcimiu prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami nr 3 i nr 4 (wniosek dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej DDP w Oświęcimiu.
 3. „Wnioski o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” można składać przez cały rok opiekuńczy w sekretariacie DDP w Oświęcimiu bądź przesłać drogą elektroniczną ddp.oswiecim@vp.pl.
 4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na nowy rok opiekuńczy (od każdego miesiaca września) mają dzieci kontynuujące pobyt na podstawie złożonych do 31 marca danego roku kalendarzowego „Deklaracji kontynuacji pobytu w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami nr 3 i nr 4.
 5. Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca w Sekcji MD odbywać się będzie według listy osób oczekujących na przyjęcie dziecka. Lista oczekujących powstała w wyniku rekrutacji na rok opiekuńczy 2018/2019 od dnia 1 czerwca stanowi listę rezerwową osób oczekujących na przyjęcie dziecka, do której będą dopisywane nowe zgłoszenia zgodnie z punktacją.
 6. Lista dzieci oczekujących na miejsce w sekcji MD będzie podlegać weryfikacji minimum dwa razy do roku, w miesiącu styczniu i w miesiącu czerwcu.
 7. Lista dzieci oczekujących na miejsce znajduje się u kierownika Sekcji MD.
 8. Rekrutacja na wolne miejsca w Sekcji odbywa się w oparciu o kryteria punktowe przedstawione w poniższej tabeli:
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
 1 Dziecko dwóch pracujących rodziców/dziecko pracującego samotnego rodzica – 10 pkt Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 2 Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje – 5 pkt

 

j.w.
 3 Wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę – 5 pkt Wniosek MOPS lub innych instytucji wspomagających rodzinę

 

9. Do pobytu w Sekcji zostają zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów wg kolejności zgłoszeń. Podczas kwalifikacji na wolne miejsca uwzględniany jest również wiek dziecka i limity miejsc w poszczególnych oddziałach.

10. Nie rozpoczęcie pobytu dziecka w Sekcji MD przez okres 2 m – cy od dnia przyznania prawa pobytu skutkuje wnioskiem o zakończenie przyznania prawa pobytu.

11. Jeżeli zwalnia się miejsce w Sekcji rodzice/opiekunowie są zawiadamiani telefonicznie o możliwości przyjęcia dziecka z listy oczekujących. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Sekcji MD do przyjęcia dziecka z listy oczekujących odmawia lub chce przesunąć termin przyjęcia na późniejszy, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy oczekujących (z uwzględnieniem wieku dziecka i oddziału, w którym miejsce się zwolniło).

Rozdział II Zadania Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

 1. O przyjęciu do Sekcji MD decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.
 2. W skład komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Kierownik Sekcji MD – przewodniczący komisji,
 • Przedstawiciele kadry dydaktyczno – opiekuńczej – członkowie komisji.3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rejestr złożonych w DDP w Oświęcimiu „Wniosków o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi”4. Komisja dokonuje kwalifikacji dzieci do poszczególnych oddziałów wg wieku.

Rozdział III Postanowienia końcowe

§ 3

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

01.06.2018r.
Agata Lorek
dyrektor DDP