Dla rodziców

Regulamin Sekcji MD

14 lipca 2018

REGULAMIN SEKCJI OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Sekcji, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

§2

 1. Przedmiotem działania Sekcji MD jest realizacja zadań własnych miasta Oświęcim w zakresie zapewnienia opieki małym dzieciom od 4 miesiąca życia do 3 lat.
 2. Usługami sekcji mogą być objęte dzieci,które nie rozwijają się prawidłowo, jednak mimo niepełnosprawności mogą funkcjonować w grupie z dziećmi, nie wymagają indywidualnej opieki i podejmowania specjalistycznych oddziaływań.

Rozdział II Organizacja pracy Sekcji

§3

 1. Rok opiekuńczy w Sekcji MD trwa od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 lipca następnego roku kalendarzowego. W miesiącu sierpniu jest przerwa wakacyjna przeznaczona na prace porządkowo – remontowe, która wynosi od 14 do 31 dni. W przypadku przerwy trwającej krócej niż 31 dni kalendarzowych w sekcji organizowany jest dyżur. Limit przyjęć na dyżur jest ograniczony, w zależności od możliwości zorganizowania dzieciom właściwej opieki uwzględniając okres urlopowy pracowników. Długość przerwy wakacyjnej jest ustalana przez Dyrektora DDP do 31 marca danego roku kalendarzowego.
 2. Sekcja MD złożona jest z oddziałów, w których dzieci zgrupowane są wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych:
  1. oddział I – RYBKI – dzieci od 4 m-ca do 18 m-ca życia
  2. oddział II – RACZKI – dzieci od ok. 15 m-ca do 28 m-ca życia
  3. oddział III – ŻABKI – dzieci od ok. 20 m-ca do 36 m-ca życia
 3. Organizację dnia pracy Sekcji w tym godziny posiłków i czynności opiekuńczo-wychowawcze, określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Kierownika Sekcji.

§4

 1. Prawo pobytu dziecka wraz z zakresem usług w Dziennym Domu Pomocy w Sekcji MD przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez podmiot kierujący – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, na wniosek rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 2. Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi przeznaczona jest dla dzieci do lat 3 których, miejscem zamieszkania jest miasto Oświęcim.
 3. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia są uprawnione do korzystania z usług DDP do końca danego roku kalendarzowego.
 4. Limit przyjęć do Sekcji MD wynosi 58 dzieci, w tym:
  1. w oddziale I do 15 dzieci lub do 18 dzieci, w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym,
  2. w oddziale II do 18 dzieci lub do 28 dzieci w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym
  3. w oddziale III do 18 dzieci lub do 28 dzieci w zależności od organizacji oddziałów w roku opiekuńczym
 5. Ustalenia limitów w poszczególnych oddziałach dokonuje się w drodze postanowienia dyrektora DDP, po analizie zgłoszeń, nie później niż do 20 lipca danego roku.
 6. Dyrektor DDP w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka do Sekcji ponad ustalony w ust.4 limit.

§ 5

 1. W Sekcji powołany jest Zespół Konsultacyjny MD, którego zadaniem jest :
  1. ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka,
  2. ocena stopnia aklimatyzacji i funkcjonowania w grupie rówieśniczej i innych, istotnych spraw związanych z pobytem dziecka w placówce.
 2. Przewodniczącym Zespołu Konsultacyjnego MD jest Kierownik Sekcji.
 3. W skład zespołu wchodzi co najmniej trzech pracowników Sekcji oraz w razie potrzeby inne osoby, np. pracownik socjalny, logopeda, psycholog.
 4. Kierownik Sekcji raz na 6 miesięcy oraz w razie potrzeby powołuje i przewodniczy Zespołowi Konsultacyjnemu MD.
 5. Regulamin Rekrutacji na dany rok opiekuńczy jest ustalany zarządzeniem przez Dyrektora DDP.

Rozdział III Zasady kwalifikacji do Sekcji oraz odpłatności za pobyt

§ 6

 1. Rodzice/opiekunowie ubiegając się o przyznanie prawa pobytu w sekcji dla dziecka składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi”, a rodzice/opiekunowie dzieci aktualnie korzystających z usług Sekcji składają „Deklarację kontynuacji pobytu w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi” – dokumenty te stanowią załącznik do regulaminu rekrutacji
 2. Harmonogram rekrutacji na dany rok opiekuńczy określa regulamin rekrutacji.
 3. Po zakończeniu rekrutacji karty zgłoszeniowe można składać w trakcie całego roku opiekuńczego.
 4. Kwalifikacji dzieci dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w drodze zarządzenia na dany rok opiekuńczy.
 5. Przyznanie prawa pobytu w sekcji uzależnione jest od posiadanych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.
 6. Przy spełnianiu kryteriów przez większą ilość chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 7

 1. Kwalifikacja dzieci do sekcji odbywa się wg kryteriów i zasad wynikających z regulaminu rekrutacji.

§ 8

 1. Pobyt dziecka wraz z zakresem usług w Dziennym Domu Pomocy w Sekcji MD jest odpłatny.
 2. Zasady odpłatności określa uchwała Rady Miasta Oświęcim.
 3. Indywidualną wysokość odpłatności określa decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
 4. Cenę posiłków określa dyrektor Dziennego Domu Pomocy w formie postanowienia.
 5. Rodzice/opiekunowie dziecka ponoszą odpłatność w wysokości stałej opłaty miesięcznej określonej w decyzji o której mowa w ust. 3 oraz opłaty za posiłki wg faktycznej liczby dni pobytu dziecka w ośrodku.
 6. Rodzice/opiekunowie nie ponoszą odpłatności za pobyt za okres nieobecności dziecka spowodowanej pobytem w szpitalu i sanatorium. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30 dni kalendarzowych rodzice/opiekunowie ponoszą 50 % należnej odpłatności. Odpłatność naliczana jest proporcjonalnie za okres ww. nieobecności.
 7. Odpłatność za świadczone usługi należy uiszczać na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozdział IV Zakres usług świadczonych przez Sekcję

§ 9

Sekcja MD świadczy następujące usługi dla małych dzieci:

 1. Usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze:
  1. pobyt wraz z zapewnieniem bezpośredniej, stałej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej
  2. wyżywienie uwzględniające obowiązujące normy żywieniowe:
   (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek),
  3. zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka,
  4. kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci,
  5. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.
 2. Usługi wspomagające:
  1. zapewnienie świadczeń rekreacyjno – kulturalnych,
  2. organizowanie zajęć dydaktycznych, muzycznych, manualnych, ruchowych i innych,
  3. współpraca z rodzicami w procesie pielęgnacji i wychowania dziecka,
  4. diagnoza i terapia logopedyczna,
  5. dogoterapia.

§ 10

 1. Dzieci przebywające w Sekcji korzystają z pomieszczeń:
  1. trzech bawialni – dla każdej grupy wiekowej, wyposażonych w zabawki, kąciki tematyczne, sprzęt muzyczny,
  2. dwóch szatni,
  3. dwóch sypialni,
  4. dwóch jadalni,
  5. trzech łazienek dostosowanych dla małych dzieci,
 2. Dzieci przebywające w Sekcji MD mają możliwość korzystania z ogrodu należącego do ośrodka.

Rozdział V Prawa i obowiązki rodziców /opiekunów dziecka

§ 11

 1. Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego do Sekcji MD mają prawo, w szczególności do:
  1. godnego i równego traktowania ich dziecka,
  2. pełnej informacji o dziecku, w zakresie związanym z jego pobytem w Sekcji MD,
  3. udzielenia pierwszej pomocy dziecku w nagłych przypadkach,
  4. zaspakajania biologicznych i psychospołecznych potrzeb dziecka,
  5. rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez kierownika Sekcji wnoszonych skarg i wniosków.

§ 12

 1. W pierwszym dniu pobytu dziecka/dzieci rodzice/ opiekunowie dzieci zobowiązani są do dostarczenia:
  1. aktualnego zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Sekcji MD,
  2. smoczka z zatyczką – jeśli dziecko używa,
  3. kołderki lub kocyka w poszewce o wymiarach co najmniej 95×130,
  4. odzieży na zmianę (dwa komplety),
  5. piżamki,
  6. śliniaków 5 szt. (o wymiarach 28×40),
  7. ręcznika z zawieszką (30 x50),
  8. pampersów min. 5 szt. na dzień,
  9. pantofli lub bucików na stabilnej podeszwie,
  10. teczki z gumką na prace plastyczne,
  11. chusteczek nawilżających – 1x na kwartał,
  12. chusteczek higienicznych do nosa (pudełko) 1x na kwartał,
  13. pisemnego upoważnienia osoby lub osób dorosłych, które mogą odbierać dziecko/dzieci z ośrodka (upoważnienia ustne lub telefoniczne nie będą respektowane).
 2. Rodzice/opiekunowie winni podpisać wszystkie osobiste rzeczy dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia istotnych informacji o dziecku/dzieciach, potrzebnych do zamieszczenia w „Karcie dziecka” prowadzonej na oddziale.

§ 13

 1. Do obowiązków rodziców/ opiekunów dziecka uczęszczającego do Sekcji MD należy:
  1. przyprowadzanie dziecka zdrowego i czystego – w przypadku zaobserwowania u dziecka w czasie przyjęcia objawów chorobowych dziecko nie zostaje przyjęte
  2. przyprowadzanie dziecka do ośrodka w godz. od 6.00 do 8.00,
  3. odbieranie dziecka najpóźniej do godz. 16,00 osobiście lub przez upoważnione osoby dorosłe,
  4. uiszczanie terminowo należnych opłat za pobyt dziecka,
  5. udzielanie personelowi rzetelnych informacji w zakresie stanu zdrowia dziecka oraz rozwoju psychoruchowego,
  6. uczestniczenie w zebraniach rodziców,
  7. zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów.

§ 14

 1. W trakcie pobytu dziecka w ośrodku rodzice zobowiązani są do :
  1. informowania Kierownika Sekcji o nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami,
  2. w przypadku odesłania dziecka z powodu podwyższonej temperatury, po przebyciu choroby zakaźnej bądź po nieobecności trwającej powyżej 14 dni do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od pediatry stwierdzającego brak przeciwwskazań do korzystania przez dziecko z usług Sekcji.

§ 15

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zakładania dzieciom kolczyków, łańcuszków, pierścionków itp. ozdób.
 2. Personel Sekcji nie odpowiada za przyniesione przez dzieci zabawki oraz przedmioty wartościowe.

§ 16

 1. Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przyjęcia do wiadomości postanowień w nim zawartych, co potwierdza stosownym oświadczeniem, które jest umieszczone w dokumentacji Sekcji.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 17

 1. W sprawie uwag, wniosków i skarg przyjmuje Kierownik Sekcji lub Dyrektor DDP codziennie od godz 7.00 do godz. 15.00

§ 18

 1. Regulamin obowiązuje od 29.01.2018r.