Praca w DDP

Nabór – muzykoterapeuta

3 lipca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR MUZYKOTERAPEUTY

w ramach projektu  Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”

nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 1. Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim
 1. Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”
 1. Numer projektu: RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16
 1. Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020
 1. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku poprzez wysyłkę zapytań ofertowych do trzech potencjalnych wykonawców usług opublikowane zgodnie                                        z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
 1. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych..

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy objętych wsparciem w ramach projektu :

 • od lipca 2017 r. do  31.03.2019 r. w wymiarze 4 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-14.00, w dniach i godzinach ustalonych z pracodawcą,
 • od kwietnia 2019 r.  do 30.06.2020 r.  w wymiarze  8 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-14.00, w dniach i godzinach ustalonych z pracodawcą.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie  3  lat:  od lipca 2017 roku do czerwca 2020 roku – łącznie około 936 godzin zajęć. Zamawiający zakłada, że  1 godzina zajęć muzykoterapii –  to  60 minut. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, prowadzenie i dokumentację prowadzonych zajęć (karty pracy, lista obecności).

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  posiadają wykształcenie min. średnieoprofilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty. Posiadają zdolności muzyczne, w tym umiejętność gry na co najmniej jednym instrumencie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość zagadnień związanychorganizowaniem i prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, wykazują się takimi cechami jak samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie i pracowitość, dobra organizacja pracy.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii udokumentowanym w formie oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

 1. formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
 1. Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowi  cena 1 godziny zajęć muzykoterapii brutto – 100%

UWAGA: w cenę 1 godziny zajęć Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć,  w  tym koszty dojazdu na zajęcia, koszty przygotowania materiałów do prowadzenia zajęć, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

 1. Zakres wykluczenia

Nie dotyczy

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie    do 05 lipca 2017r. do godz.9.00  poprzez email: ddp.oswiecim@vp.pl lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

 1. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu – najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu,  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wysyłając e-maile do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (Wykonawca będzie spełniał warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii i jednocześnie złoży ofertę najtańszą).

 1. Upublicznienie zapytania

Strona internetowa Realizatora projektu, tj. Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.

Załącznikami do Zapytania ofertowego nr 1 są:

Formularz oferty wraz z oświadczeniem dot. doświadczenia zawodowego Wykonawcy – dostępny na stronie BIP lub w ośrodku