Praca w DDP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOGOTERAPII W ROKU 2019

20 grudnia 2018

Oświęcim,26.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOGOTERAPII

w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

1.Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

2.Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”

       3.Numer projektu: RMPO.09.02.03-IP.01-12044/16

 4.Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020

5.Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 98390000-3 Inne usługi

7.Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

8.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z dogoterapii dla seniorów- uczestników projektu w okresie od 01.01.2018- 31.12.2018r . Zajęcia odbywać będą się w siedzibie ośrodka- Oświęcim, ul. Czecha 8 . Zakłada się 2 godzinne zajęcia raz na dwa tygodnie lub 1 godzinne raz w tygodniu, w godzinach od 10 do 13.30, w siedzibie ośrodka  w Oświęcimiu, ul.Czecha 8.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w wymiarze około 52 godzin zajęć.

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

9.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą działalność w zakresie usług dogoterapii.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

a)formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,

 10.Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowi cena 1 godziny usługi – 100%

UWAGA: w cenę 1 godziny zajęć Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć, w tym koszty dojazdu na zajęcia, koszty przygotowania materiałów do prowadzenia zajęć, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

 11.Zakres wykluczenia

Nie dotyczy

12.Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 19 grudnia 2018r. do godz.9.00 poprzez email: ddp.oswiecim@vp.pl lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

13.Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu – najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

14.Upublicznienie zapytania

Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.

Załączniki