Praca w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
Facebook
Szukanie
Praca w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,                                                  Oświęcim, dnia 09.04.2018r.

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: KUCHARZ - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

( lipiec 2018 )

Wymagania dla kandydatów:

 1. wykształcenie min. zawodowe,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 3. wysokie umiejętności w zakresie zgodnego z zasadami higieny i żywienia przygotowywania posiłków,

 4. samodzielność w działaniu,

 5. doświadczenie w zawodzie kucharza,

 6. dobra obsługa sprzętów kuchennych,

 7. umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej,

 8. znajomość obsługi komputera,

 9. zdyscyplinowanie i pracowitość,

 10. dobra organizacja pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. list motywacyjny

 2. curriculum vitae

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

- telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,                        Oświęcim, dnia 24.02.2018r.

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: ROBOTNIK GOSPODARCZY/KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

   • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu

    w okresie 07.03.-31.05.2018r.

Wymagania dla kandydatów:

-wykształcenie min.zawodowe,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-wysokie umiejętności w zakresie prac remontowych, napraw i konserwacji sprzętów, maszyn i urządzeń,

-umiejętności w zakresie wykonywania prac gospodarczo-ogrodniczych ,

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-dobra organizacja pracy,

-samodzielność w działaniu

-prawo jazdy kat. B

-doświadczenie zawodowe.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. list motywacyjny

 2. curriculum vitae

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

- telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.

Oświęcim, dnia 09.01.2018r.

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: KUCHARZ - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Wymagania dla kandydatów:

 1. wykształcenie min. zawodowe,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 3. wysokie umiejętności w zakresie zgodnego z zasadami higieny i żywienia przygotowywania posiłków,

 4. samodzielność w działaniu,

 5. doświadczenie w zawodzie kucharza,

 6. dobra obsługa sprzętów kuchennych,

 7. umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej,

 8. znajomość obsługi komputera,

 9. zdyscyplinowanie i pracowitość,

 10. dobra organizacja pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. list motywacyjny

 2. curriculum vitae

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

- telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.

Oświęcim, dnia 12.12.2017r.

Informacja o wolnym stanowisku pracy

STANOWISKO: OPIEKUN w Dziale Opieki nad Chorymi w Domu

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Wymagania dla kandydatów:

-wykształcenie min. średnie,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-znajomość zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

-samodzielność w działaniu,

-doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego itp.

-znajomość topografii miasta Oświęcim

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-dobra organizacja pracy.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. curriculum vitae

 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Czecha 8.

- telefon kontaktowy 33 8411781 lub 783 434 107.

Oświęcim, 11.12.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE KONSULTACJI LEKARSKICH

w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.” nr RPMP.09.02.03-IP.01-12044/16

 

1.Zamawiający: Dzienny Dom Pomocy Oświęcim, ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

2.Nazwa projektu:Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.”

3.Numer projektu:

 4.Okres realizacji projektu: 3.07.2017 – 30.06.2020

5.Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim

 6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.00-5 specjalistyczne usługi medyczne7.Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych..

8.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji lekarskich dla uczestników Dziennego Domu Pomocy objętych wsparciem w ramach projektu (seniorzy) , ich rodzin oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego - Zespół Konsultacyjny.

Zakłada się konsultacje prowadzone przez lekarzy o następujących specjalnościach:

- geriatra, - psychiatra, - reumatolog/ specjalista rehabilitacji, - dermatolog, - neurolog

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, prowadzenie i dokumentację prowadzonych konsultacji (karty pracy, lista obecności).

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 9.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz jedną z wymienionych specjalizacji:

- geriatria, - psychiatria, - reumatologia/ rehabilitacja, - dermatologia, - neurologia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

 1. a)formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,

 10.Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert stanowi cena 1 godziny konsultacji brutto – 100%

UWAGA: w cenę 1 godziny konsultacji Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zajęć, w tym koszty dojazdu, koszty ubezpieczenia, podatków, itp.

11.Zakres wykluczenia

Nie dotyczy

12.Termin i miejsce składania ofert

 

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 19 grudnia 2017r. do godz.9.00 poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Czecha 8, 32 – 600 Oświęcim.

W sytuacji nie pozyskania ofert od lekarzy wszystkich pożądanych specjalizacji dopuszcza się pozyskanie ofert w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/841-17-81.

13.Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać kolejną w rankingu - najkorzystniejszą ofertę (najtańszą) spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

14.Upublicznienie zapytania

Strona internetowa Realizatora projektu, tj. Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu

Załącznikami do Zapytania ofertowego są: Formularz oferty

 

Czytaj więcej...

 

bip Oswiecim
©2018 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu